www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppekasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Lasteaia arengukava

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava on dokument, mis määrab ära meie lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad aastateks 2017 - 2019 ja tegevuskava kolmeks õppeaastaks.  Arengukava koostamisel lähtusime koolieelse lasteasutuse seadusest, Kuusalu valla arengukavast ja sisehindamise tulemustest. 

Lasteaia arengukava on orienteeruv, tõenäosuslik kava, mis sisaldab koostajate tahet. Arengukava koostamisprotsessis osalesid pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

Lasteaia arenduse põhieesmärgid:

  • Laste päevahoiu korraldus ja alushariduse andmine on lapsest lähtuv ning suunatud vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise toetamisele ja edendamisele.
  • Lasteaia personal on avatud ja sõbraliku suhtumisega ning motiveeritud koostööle.
  • Lasteaia juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine.
  • Lasteaia huvigrupid on kaasatud lasteaia põhiväärtuste toetamisele.
  • Lasteaia töö-, mängu-, õpi- ja kasvukeskkond on turvalised.

   

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa