www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Üritused
Menüü
Hoolekogu
Lasteaia tasud
Uuele vanemale
Seadused
 

Lasteaia tasud

NB! Alates 1. septembrist on lapse toidukulu päevamaksumus hoolekogu otsusel 2,30 eurot, s.h hommikusöök 0,65 €, lõunasöök 1,10 € ja oode 0,55 €.

 • Osalustasu
  • Lasteaia osalustasu on 36 eurot kuus, sealhulgas kohatasu 23 eurot kuus ja õppetasu 13 eurot kuus.
  • Lapsevanem maksab osalustasu hetkest, mil laps on kinnitatud direktori käskkirjaga lasteaia nimekirja.
  • Osalustasu tasutakse alati täiskuu eest. Lapse puudumine lasteaiast osalustasu suurust ei mõjuta.
  • Lasteaia kollektiivpuhkusel viibimise perioodi eest osalustasu tasuma ei pea.
  • Suvise valverühma kasutamise korral (juulikuu) tuleb lapsevanemal tasuda osalustasu ettemaksuna terve kuu eest sõltumata sellest, mitu päeva laps valverühmas kohta kasutab.
  • Osalustasu suuruse otsustab Kuusalu Vallavolikogu.
    
 •  Toiduraha
  • Lapse toidupäeva maksumus on 1,80 eurot, sealhulgas hommikusöök 0,35 eurot, lõunasöök 0,90 eurot, oode 0,55 eurot.
  • Lapsevanem võib valida, milliseid toidukordi laps lasteaias sööb.
  • Muudatusi toidukordade valikus soovitame teha kuu lõikes (kirjalik avaldus rühma).
  • Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab direktor.
    
 •  Soodustused
  • Kui perest käib korraga Kuusalu valla lasteaedades rohkem kui üks laps, siis tasub lapsevanem kohatasu (23 eurot) ainult ühe (vanima) lasteaias käiva lapse eest, õppetasu (13 eurot) kõikide lasteaias käivate laste eest.
  • Kui lapse koolikohustuse täitmine on ühe õppeaasta võrra edasi lükatud, on lapsevanem vabastatud kohatasu (23 eurot) tasumisest.
  • Lapse pikemaajalise haigusest tingitud tõendatava puudumise korral (üle ühe kalendrikuu) vabastatakse lapsevanem avalduse alusel osalustasu maksmisest.
  • Lapsevanem võib taotleda osalustasust (kohatasu + õppetasu) ja/või toidurahast vabastamist juhul, kui pere netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem, kui  Kuusalu Vallavolikogu poolt kehtestatud kohalik toimetulekupiir, milleks on kahekordne riiklik toimetulekupiir (ehk 300 eurot kuus).
  • Sissetulekust tulenevate toetuste taotlemiseks esitab lapsevanem kaks korda aastas - 15. septembriks ja 15. jaanuariks valla sotsiaalosakonda avalduse. Vajadusel saab toetusavaldusi esitada ka õppeaasta vältel jooksvalt.
  • Toetuste määramise otsustab valla haridus- ja sotsiaalteenistuse ametnik.
  • Toetused määratakse perioodideks 01. september - 31. detsember ja 01. jaanuar - 31. august.
  • Õigus soodustustele on Kuusalu valla elanikel.

 • Arvete tasumine
  • Lapsevanem saab oma e-posti aadressile või lasteaiast paberkandjal vallavalitsuse rahandusosakonna koostatud arve.
  • Arvete tasumine toimub järgneval kuul.
  • Osalustasu ja/või toiduraha tasumata jätmise korral kahe kalendrikuu eest tehakse lapsevanemale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas

Taotluste vormid

 

 

 

 

   

 

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa