www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppekasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Päevakava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Kasvatusväärtused
Kasvukeskkond
Terviseedendus
 

Õppekasvatustegevus

2018/2019 õppeaastat läbivaks teemaks on õuesõpe.

                                                                       EESTI VABARIIK 100

KUUSALU LASTEAED JUSSIKE 50

Õppeaasta 2018/2019 moto: "Sinilillemetsa süles meie lasteaed …"

Õppeaasta peaeesmärk: Laps tunneb ümbruskonna metsa ja selle elanikke.


Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Suvekuudel toimub õppetegevus vähendatud mahus.

Õppe- ja kasvatustegevuse alused määrab kindlaks koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, millest lähtuvalt on koostatud lasteaia õppekava.

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Õppe- ja kasvatustegevuse sisu viiakse lasteni kuues ainevaldkonnas:

  • mina ja keskkond
  • keel ja kõne
  • matemaatika
  • kunst
  • muusika
  • liikumine

Meie lasteaia õppekasvatustegevuse eripäraks on süvendatud tegelemine õppeaastaks valitud peateemaga. Peateemade sisuks on olnud looduse tundmine ja loodushoid, tervisekäitumise ja liikumise väärtustamine, lastekirjanduse süvendatud tutvustamine, lastekirjanduse ja ümbritseva elu tutvustamine läbi lavastus- ja loovmängu, väärtuskasvatus, terviseedendus.  

Meie lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku.

Lisaks rühmaõpetajatele ja õpetaja abidele on lasteaias logopeed ning muusika- ja liikumisõpetaja.

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa