www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Kontakt     

Päevakava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Kasvatusväärtused
Kasvukeskkond
Terviseedendus
 

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Meie õppekasvatustegevusel on kaks peaeesmärki:

 1. Laps viibib arengut soodustavas ja turvalises keskkonnas, saab tuge ja julgustust kehaliseks, vaimseks ja sotsiaalseks, sealhulgas kõlbeliseks ja esteetiliseks arenguks, tal on võimalused ja tingimused uute teadmiste-oskuste omandamiseks ning individuaalseks ja loovaks mänguks.
 2. Lasteaed ja kodu taotlevad lapse kasvatamisel, arendamisel ja õpetamisel ühiseid eesmärke. Lapsevanemad saavad tuge ja nõustamist lapse kasvatamisel ja arendamisel.
  • Lapse loomulik huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste mõistmisel leiab toetamist, tal kujunevad eeldused tervikliku maailmatunnetuse kujunemiseks.
  • Laps omandab ea- ja võimetekohasel tasemel süstematiseeritud teadmisi, arusaamu, tõekspidamisi ja oskusi, tal kujunevad eeldused kasvada aktiivseks, vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, koostöövalmis inimeseks.
  • Laps tutvub ea- ja võimetekohasel tasemel uute mõistetega, tema sõnavara laieneb. Lapse mõtlemine, mälu, tähelepanuvõime. loovus ja eneseväljendusoskus arenevad.
  • Lapsel kujunevad eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja elukestvaks õppeks.
  • Laps õpib väärtustama oma tööd, tema positiivne "mina"-pilt tugevneb.
  • Lapsel kujuneb armastus oma kodu, kodumaa, selle inimeste. looduse ja kultuuri vastu. Laps tutvub eakohasel tasemel rahvakalendriga.
  • Laps huvitub loodusest, õpib märkama selle ilu, saab ettekujutuse inimese sõltuvusest loodusest ning vastutusest keskkonna säästmisel.
  • Laps tutvub erinevate kunstivormidega, kohaliku ja rahvusliku kultuuriga, võimaluse korral ka teiste kultuuridega.
  • Laps kogeb erinevaid emotsioone, tema tundeelu rikastub.
  • lapsel kujuneb arusaam erinevate inimeste erinevatest võimetest ja oskustest. Tal kujunevad eeldused kasvada mõistvaks, kaastundlikuks, hoolivaks ja teisi austavaks inimeseks.
  • Laps õpib eakohasel tasemel oma tervist hoidma, õigesti toituma ja tervislikust liikumisest rõõmu tundma.
 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa