www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Kontakt     

Päevakava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Kasvatusväärtused
Kasvukeskkond
Terviseedendus
 

Kasvatusväärtused 

Kasvatus on paik, kuhu sajab sisse ükskõik mida - sõnu, viha, tundeid, tegusid, mõtteid, väsimust, armastust, sihikindlust ...

                                                                                     (Spaggiovi)

Eeskuju. Õpetaja isiksuslik mõju lapse väärtushinnangute kujunemisele, lapse positiivsete külgede rõhutamine.

Tunnetuslikud väärtused: aitavad aru saada sellest, mis on oluline inimeses endas ja väljaspool seda. Rühmas luuakse demokraatlik keskkond ja positiivne õhkkond, laps kaasatakse otsuste langetamisse, vastutuse kandmisse ja jagamisse. Rühma täiskasvanute ja laste positiivsed iseloomuomadused rikastavad üldist õhkkonda. Täiskasvanud väljendavad oma armastust ja austust laste vastu, aitavad neil olla edukad ja kujundavad seeläbi nende positiivset enesehinnangut. Laste abil ja toel luuakse rühmas kindlad reeglid, milles täiskasvanu ja laps omavahel kokku lepivad. Reeglite abil on võimalik korrigeerida laste vääritut käitumist. Laps õpib lahendama konflikte vägivalda kasutamata.

Eetilised väärtused. väljendavad inimese meelsust, see on inimese subjektiivne tahe, mis püüab teha head. Kujuneb tahe olla aus ja õiglane. Õpetaja on eelkõige aus iseenda vastu ja aus ka laste vastu ning õhutab seeläbi lastes tahet käituda õigesti. Heasoovlikkus: kõik saab alguse lasteaia töötajast. Täiskasvanud on üksteise ja laste vastu sõbralikud. Nii tagatakse lastele meeldiv keskkond ja heasoovlikkuse kujunemiseks soodne pinnas.

Õiguslikud väärtused: määravad vahekorra üksikute laste, lapse ja täiskasvanu, lapse ja ühiskonna vahel. Teadmised  ühiskonnast ja riigist, isamaa-armastus, lugupidamine korra vastu, õigluse austamine.

Esteetilised väärtused: kirjandus, muusika, kunst, viisaka käitumise reeglid, jne. toetavad lapse esteetiliste eelistuste ja hoiakute kujunemist.

Vitaalsed väärtused: jõud, osavus, tervis, meelte teravus, kehaline vormisolek, hügieeniharjumused. Õpetaja eeskujul ja innustusel kujuneb lapses tahe olla terve, tugev ja vaimselt erk.

Väärtuste õpetamine läbi õppekava. Lapsed saavad palju teadmisi, kuid ei tule alati toime nende iseseisva kasutamisega. Õpetaja innustab last avaldama reageeringuid selle kohta, mida ta kogeb lugemise, kirjutamise, joonistamise, arutelude jne. kaudu. Lapses areneb soov olla õppimises edukas.

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa