www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Kontakt     

Päevakava
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid
Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted
Kasvatusväärtused
Kasvukeskkond
Terviseedendus
 

Kasvukeskkond

MATERIAAL - FÜÜSILINE

Lasteaed asub metsa serval, elamurajoonist ja suurematest sõiduteedest eraldatud looduskaunis kohas. Lasteaial on kasutada aiaga piiratud õueala, millest suurem osa on kaetud muruga, jalgteed tänavakiviga, majandusõu asfaltkattega. Igal rühmal on oma sissepääs ja varikatusealune. Õueala on sisustatud õuevahenditega: liivakastid, ronimislinnakud, erinevad kiiged, mängumajakesed, õuesõppe paviljon, jpm. Sõimeealiste õueala on eraldatud madala aiakesega.

Igal rühmal on õppe- ja kasvatustegevuseks kasutada kaks ruumi, millest ühes toimub ka lõunauinak. Lisaks on igal rühmal oma riietusruum ja tualettruum (pesuruum) ning riiete kuivatamise ruum. Rühmatubades on sisustatud temaatilised mängu-, vaba- ja valiktegevuse nurgad: nukunurgad, nukumajad, lugemisnurgad, liiklusvaibaga kaetud liiklusnurgad eriotstarbeliste autodega, ehitusnurgad, juuksurimängud, lahtised riiulid eakohaste lauamängude, puzzlede, raamatute ja kunstitegevuse vahenditega.

Majas on kaks saali (suur ja väike) muusika- ja liikumistegevuste läbiviimiseks, pidude ja ühisürituste korraldamiseks. Muinasjututuba, tehnikatuba ja õppeköök pakuvad täiendavaid võimalusi lastega tegelemiseks.

KOGEMUSLIK - SOTSIAALNE

Lastel on võimalus suhelda lasteaias teiste rühmade laste ja kõikide töötajatega (viibimine õues, ühisüritused, külaskäigus teistesse rühmadesse ja muudesse lasteaia ruumidesse).

Lasteaia päev kulgeb lähtuvalt tervisekaitse nõuetest ja laste ealistest iseärasustest koostatud ja kinnitatud päevakava järgi. Lasteaias on lähtuvalt lastevanemate vajadustest neli pikema lahtiolekuajaga valverühma.

Igas rühmas tegeleb lastega kogu päeva vältel kaks täiskasvanut - õpetaja ja teda abistav õpetaja abi. Täiskasvanute suhtumine lapsesse on sõbralik, austav, julgustav ja õiglane ning lapse ealisi ja individuaalseid iseärasusi arvestav. Asutuse mikrokliima on hea. Töötajate omavaheline sõbralik läbisaamine on lastele eeskujuks.

Lapsevanematega toimub pidev koostöö. Lapsevanemad on soovi korral oodatud osa saama kõikidest lasteaia tegemistest ja ettevõtmistest.

PSÜÜHILIS - VAIMNE

Meie õpetajad on kõik erialase haridusega. Toimub regulaarne ja nõuetekohane, ka õpetajate huvidele ning vajadustele vastav erialane täiendkoolitamine. Õpetajad on enesetäiendamisel aktiivsed ja rakendavad koolitustel omandatut õppe- ja kasvatustegevustes. Õpetaja abid läbivad pedagoogikakursusi, et olla õpetajatele õppe- ja kasvatustegevuses vääriliseks toeks.

Head erialased teadmised ning järjepidev praktiline kogemus loovad soodsa pinnase iga lapse isikupära ja ealiste ning individuaalsete võimete arvestamiseks õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel. Oluliseks peame õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel jälgida, et lastel ei tekiks ülepinget, väsimust ja sellest tulenevalt stressi. Vaimset või füüsilist pingutust nõudev tegevus vaheldub puhkusega - tulenevalt konkreetsest olukorrast kas liikumise, muusika, mängu või vabategevusega.

Haritud ja pädev kaader tagab arendava, last huvitava, lapse arengut ja lapse peret toetava keskkonna. Hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel ja toetamisel on õpetajatele toeks Kuusalu Hariduse Tugikeskuse tugispetsialistid. Erivajadusega laste individuaalseks juhendamiseks ja järelevalveks on vajadusel abiks tugiisik.

Muusika- ja liikumisalase kasvatuse läbiviimiseks on lasteaias eriharidusega muusika- ja liikumisõpetaja.

Terviseedenduslikku tegevust toetab Kuusalu Hariduse Tugikeskuse tervishoiutöötaja.

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa